logo
Bel nu voor een oriënterend gesprek: 088 - 936 63 00 call-to-action

MondZorgPlus zet zich in voor betere mondzorg voor ouderen

Corné de Bruijn, tandarts-geriatrie:
‘Naast veel mensen met een gebitsprothese, komen er steeds meer kwetsbare oudere mensen met eigen kiezen en tanden. Op dit gebit waren ze altijd trots en zuinig. Als het onderhoud van de gebitsprothese of het eigen gebit moeilijker wordt, heeft dat vaak gevolgen voor de kwaliteit van tanden en de mondhygiëne, met kans op allerlei lichamelijke klachten en aandoeningen. Het MondZorgPlus-team wil er alles aan doen om het gebit van deze mensen goed te blijven onderhouden en levensloopbestendig te maken. Dat doen we samen met hen, hun naasten en hun zorgverleners. Met oog voor de kwetsbaarheid van onze cliënten gaat onze aandacht primair uit naar verzorging, hygiëne en preventie; niet zozeer naar belastende tandheelkundige behandelingen. Van cure naar care, noemen wij dat.’

MondZorgPlus biedt zorg én kennis

Onze missie is om mondzorg en preventie te introduceren als structureel en vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse verzorging;
nu is er bij veel zorgaanbieders helaas nog onvoldoende aandacht voor. Om dat doel te bereiken, bieden we niet alleen onze deskundige zorg aan, maar delen we ook onze kennis en ervaring. Met stakeholders, zoals bestuurders en directies van zorgverlenende instanties en zorgverzekeraars. Zodat zij zich bewust worden van het belang van goede mondzorg en er aandacht aan schenken in hun bedrijfsvoering. En met verzorgenden, die dagelijks met de kwetsbare doelgroep werken. Zodat zij die kennis op de juiste wijze in de praktijk kunnen toepassen en goede mondverzorging een onderdeel van de basisverzorging wordt. Uitgangspunt is dat we een zeer beperkte inzet vragen van de zorgaanbieder en -medewerkers; MondZorgPlus ontzorgt de organisatie volledig.

‘Een bijdrage leveren aan goede mondzorg voor ouderen is een dankbare taak’
Joep Gudde, tandarts MondZorgPlus

MondZorgPlus zet zich in voor structurele verbetering van mondzorg

Het aantal ouderen in ons land neemt toe. Het aantal 65-plussers zal stijgen van 2,7 miljoen nu tot 3,7 miljoen in 2025 en een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2041 (bron: CBS bevolkingsprognose). Het aantal kwetsbare mensen zal daarmee eveneens gaan toenemen. Tegelijkertijd is de verwachting dat het aantal dentate oudere cliënten toeneemt, gezien de sterk verbeterde mondzorg in de afgelopen decennia.

Om een goede mondgezondheid voor deze bevolkingsgroep te borgen, is het belangrijk om de problematiek ‘op de kaart’ te krijgen bij alle stakeholders. MondZorgPlus zet zich in om mondzorg voor kwetsbare mensen structureel te verbeteren. Graag nemen we daarin het voortouw; zoals we in 2006 ook de eersten waren die de behoefte aan structurele mondzorg voor kwetsbare ouderen erkenden en omzetten naar de praktijk van aangepaste zorg. We dragen intensief bij aan wetenschappelijk onderzoek, initiëren pilots ‘in het veld’, verzorgen voorlichting en brengen het issue onder de aandacht van zorgverzekeraars en de politiek. Als pioniers in het veld steken we graag onze nek uit.

‘Wanneer je in een verpleeghuis woont en niet in staat bent om jezelf dagelijks te verzorgen, is het aan de professionals om deze zorg te bieden. Dit gaat over basale zaken als wassen, aankleden, haarverzorging maar ook over het verzorgen van het gebit.’
Dr. J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde, Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg
in voorwoord rapport ‘Kwaliteit mondzorg in verpleeghuizen onvoldoende‘, november 2014

Top