logo
Bel nu voor een oriënterend gesprek: 088 - 936 63 00 call-to-action

‘Kwaliteit van leven verbetert dankzij goede mondhygiëne’

De afgelopen jaren is er véél meer aandacht gekomen voor goede mondzorg aan kwetsbare mensen, wonend in een zorginstelling. Daar is MondZorgPlus ontzettend blij mee, het is immers al ruim 12 jaar onze missie. Wat levert die verbeterde mondzorg nu werkelijk op? En hoe kunnen tandartsen en zorgorganisaties nog beter samenwerken, om resultaten verder te verbeteren?

“Als tandartsen en mondhygiënisten constateren wij dat de monden van kwetsbare bewoners van zorginstellingen frisser en schoner worden. Daar zijn we best trots op”, vertelt Corné de Bruijn, tandarts-geriater en oprichter van MondZorgPlus. “Toen we twaalf jaar geleden startten met MondZorgPlus waren we bij wijze van spreken nog roependen in de woestijn. Er was onvoldoende structurele aandacht voor de mondverzorging van deze doelgroep. Er kwam gelukkig een richtlijn, maar die bood in praktijk nog niet voldoende houvast. MondZorgPlus heeft hard gewerkt aan het opzetten van een professionele en deskundige organisatie van mondzorg. Zowel in de uitvoering als in de administratieve organisatie. Ons uitgangspunt was en is dat we de tijd willen nemen om kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking te helpen, in hun eigen omgeving. Daarbij ontzorgen we de zorginstellingen zoveel mogelijk.“

‘Monden worden gezonder’
“Onze vasthoudendheid werpt nu zijn vruchten af: de monden van veel kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking worden echt gezonder”, stelt De Bruijn. “Dat betekent erg veel voor de kwaliteit van leven. Een vieze en ruikende mond nodigt immers niet uit tot een knuffel, een frisse mond belemmert dat niet. Ook weten we dat een ongezonde mond tot ernstige gezondheidsproblemen kan leiden, zoals ondervoeding, hart- en vaataandoeningen en longinfecties. Aandacht voor dagelijkse mondhygiëne helpt dit te voorkomen. Dat is een enorme winst!”

Samenwerking medisch team is voorwaarde
Een goede samenwerking met de zorginstelling is een voorwaarde voor MondZorgPlus. De Bruijn licht toe waarom dat zo ontzettend belangrijk is: “Wij kunnen niet als ‘eenlingen’ werken. Als tandartsen en mondhygiënisten willen wij integreren in het medisch team, net als bijvoorbeeld een diëtiste en een logopediste. Uiteindelijk blijft de arts ouderengeneeskunde medisch eindverantwoordelijk voor de cliënt. Om zaken op elkaar af te stemmen, is goede samenwerking noodzakelijk.”
De Bruijn weet uit ervaring dat het tijd kost voordat professionele mondzorg is ingebed in het dagelijkse zorgplan. MondZorgPlus besteedt daar dan ook erg veel aandacht aan. “Wanneer we een overeenkomst met een zorginstelling sluiten, verzorgen we een presentatie aan artsen en verzorgenden. We maken afspraken over de wijze waarop wij afspraken met cliënten inplannen, een mondzorgplan opstellen en verslag doen van consulten. We hebben hier zóveel ervaring in opgedaan dat we zorginstellingen kunnen adviseren bij het opstellen van een adequaat mondzorgbeleid dat voldoet aan de Richtlijn Mondzorg, waarop de Inspectie voor de Gezondheidszorg toetst.”

Bijscholing tandarts
Het team van MondZorgPlus bestaat uit zeer ervaren tandartsen, preventie-assistenten en mondhygiënisten. Omdat het werken met kwetsbare ouderen en mensen met een beperking specifieke kennis vraagt, worden zij uitvoerig bijgeschoold. De Bruijn noemt enkele voorbeelden: “Allereerst is er een bijscholing in Amsterdam of Groningen, gericht op tandartsen-geriatrie. Daarnaast bieden we een e-learningmodule aan, om onze medewerkers goed te informeren over symptomen van diverse (ouderdoms-)ziekten. Denk aan Parkinson, dementie, gewrichtsproblematiek, depressie en een delier. Kwetsbare mensen hebben doorgaans andere gezondheidsproblemen dan een tandarts in een reguliere tandartspraktijk treft. Het is belangrijk om daar kennis van te hebben. Zo is het zelfstandig toepassen van pijnstilling en antibiotica door de tandarts veelvoorkomend in een reguliere tandartspraktijk, maar bij onze doelgroepen is dat minder vanzelfsprekend. Een zorgvuldige afstemming met de arts en verzorgenden is dus belangrijk.”

Workshops en gastsprekers
Meerdere keren per jaar organiseert MondZorgPlus trainingen voor het team, waarbij steeds een ander thema centraal staat. In juli zal het MondZorgPlus-team deelnemen aan een workshop waarbij ze letterlijk aan de lijve gaan ervaren hoe het is om slecht ter been te zijn, visueel beperkt te zijn, et cetera. Medio april ging gastspreker Jos van Berkel (docent aan opleiding Ouderengeneeskunde, VUmc en docent aan opleiding tandarts-geriatrie, ACTA) uitgebreid in op de meervoudige problematiek van geriatrische cliënten en op de invloed van geneesmiddelen op het lichaam. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden lichtte hij toe waar slecht onderhoud van het gebit toe kan leiden. Zo vertelde hij hoe een oudere dame een ernstig delier kreeg, met onder meer vier weken opname op de IC tot gevolg. Na extractie van vijf gebitselementen klaarde het delier op.

Jos van Berkel, VUmc: ‘Leg afspraken goed vast’
Van Berkel besteedde tevens aandacht aan het uitwisselen van gegevens. Hij adviseerde onder meer: “Leg afspraken vast over dossiervoering, zorg dat er vooraf goede informatie is en dat tijdens en na de behandeling eveneens adequate informatie wordt uitgewisseld. Toegang tot het EPD kan daarbij helpen!” De Bruijn: “Wij ondervinden gelukkig dat wij en de instellingen waarmee wij samenwerken goed op elkaar zijn ingespeeld. Voor nieuwe cliënten wordt binnen de afgesproken termijn van zes weken een mondzorgplan gemaakt. Dit wordt samen met de poetsinstructie voor de betrokkene geborgd op de juiste plaatsen in het cliënten ossier. Op de afdeling wordt MondZorgPlus een vertrouwd gezicht; we weten hoe het reilt en zeilt binnen de zorginstelling. Ook dat draagt bij aan een goede samenwerking met arts, zorginstelling, mantelzorger én cliënt en uiteindelijk aan een gezonde mond van de cliënt.”

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan door een mail te sturen aan info@mondzorgplus.nl

Top